You are here: Home

ขอเชิญส่งบทความ หัวข้อ "Climate change and DAm strategies"

E-mail Print PDF

Read more...Read more...

เรื่อง    ขอเชิญส่งบทความ หัวข้อ "Climate change and Dam strategies" 4th APG Symposium and 9th EADC 2016 in Sapporo

เรียน   สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย

              ด้วย Dr.Kwansue Jung, Vice President, KWRA ได้มีหนังสือขอเชิญให้ส่งบทความในหัวข้อ "Climate change and Dam strategies" โดยกำหนดส่งบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 4th APG Symposium and 9th EADC 2016 in Sapporo ที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 27-28 กันยายน 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Read more...

 

Read more...Read more...Read more...

 

 Read more...

Last Updated on Tuesday, 08 March 2016 10:18

No.18 COASTAL FLOODING IN BANGKOK

COASTAL FLOODING IN BANGKOK AND METROPOLITAN AREA UNDER SRES CLIMATE CHANGE SCENARIOS

Seree Supharatid1

Wuthichai Wichaimekphat2

ABSTRACT

Bangkok is one of the vulnerable coastal flood cities in the world as reported by the OECD. (Organisation for Economics Co-operation and Development). The present study aims to assess the impacts of future floods in Bangkok and Metropolitan area due to sea level rise according to SRES climate change scenarios. In addition, future land subsidence of these areas was also included in the study. The coupling between Mike11 and Mike21 models were used to compute the flood depth, current speed, and flood inundation area. The past flood event in the year 2002 was used to calibrate the model with fairly good accuracy. Then, the model was used to simulate the flood behaviors in the year 2050 using the 1995 flood magnitude with the forcing inputs from the regional climate model. Results showed a clear picture of potential coastal flood risk, especially along 5-10 km inland from the present coastline. The maximum flood depth of 1.8 m was found along the coastline. The maximum flood penetration is about 30 km inland with less than 50 cm flood depth. These findings may be useful for policy makers in initiation of response measures for long term flood mitigation.

Key words: SRES Climate Change Scenario B1, A1FI, Mike11, Mike21, flood depth, flood inundation.

Read more...

การประเมินระดับความรุนแรงของฝนเบื้องต้น

Read more...Read more...              
            การประเมินระดับความรุนแรงของฝนเบื้องต้น

จัดทำโดย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมมวลชน
 

1.         วัตถุประสงค์ : พัฒนาเครื่องมือที่สามารถประเมินระดับความรุนแรงของฝนในระดับเบื้องต้น ใช้ง่าย เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

 2.         แนวทางการประเมิน : วิเคราะห์ข้อมูลฝนสูงสุด 1-7 วัน ทางด้านสถิติเพื่อแสดงแนวโน้มของฝนที่เกิดขึ้นในอดีต พร้อมทั้งวิเคราะห์คาบความถี่ในการเกิดซ้ำ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

Read more...

แถลงการณ์สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปี 2553 ฉบับที่ 1

Read more...แถลงการณ์สถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปี 2553 ฉบับที่ 1

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย มิถุนายน 2553

         จากการติดตามปริมาณฝนตั้งปลายปี 2552 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยโดยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างมาก โดยคาดว่าน่าจะเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ซึ่งได้ผ่อนคลายลงแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ถึงกระนั้น ก็ยังอาจส่งผลให้ฤดูฝนมีฝนล่าช้าและน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ นอกจากนี้ จากการพิจารณาจากรูปแบบของฝนในอดีตแล้ว พบว่าหากฤดูแล้งมีปริมาณฝนน้อย ฤดูฝนก็จะมีฝนน้อยตามไปด้วย ยกเว้นในกรณีที่มีพายุจรจากทะเลจีนใต้พัดผ่านประเทศไทย

Read more...

Page 1 of 13

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »