สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

ก่อตั้งเป็นชมรมนักอุทกวิทยาไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539 คณะกรรมการก่อตั้ง จำนวน 74 คน มี ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ เป็นประธานกรรมการ และคุณศรีสุพร ศรีสุภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอักษรย่อ “ช.อท.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Hydrologist Association” ตัวย่อ “THAIHYDRA” เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจการด้านวิชาการ อาทิเช่น อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกอุตุนิยมวิทยา การชลประทาน และการเกษตรที่เกี่ยวเนื่อง งานวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลศาสตร์ งานเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม

Thai water Expo 2023

August 31st, 2023|

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 - 10:00 น. รศ.ดร.บัญชา [...]

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566

July 17th, 2023|

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 และทัศนศึกษาสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทานหัวหิน สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลทับใต้ [...]

THA 2019 International Conference

August 19th, 2018|

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ [...]

ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม 2561 ณ จ.ปทุมธานี

March 18th, 2018|

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม "การบริหารจัดการน้ำชุมชนในพ้นที่คลองรังสิต" อบต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และเยี่ยมชมดูงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป ของบริษัท ฤทธา [...]

การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เอลนีโญ

ข้อมูลน้ำ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

บทความทั้งหมด

บทความของสมาคมนักอุทกวิทยาไทย 

วารสาร

ลิงก์เชื่องโยงภายนอก