ส่งเสริม พัฒนา ทักษะ ความรู้และเทคโนโลยี่ด้านอุทกวิทยา

เพื่อให้เกิดเประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

สถานการณ์ อุตุ อุทกวิทยาและสถานะน้ำปัจจุบันพายุและการคาดการณ์น้ำท่า

องค์ความรู้ด้านอุตุ อุทก การบริหารจัดการน้ำที่ประชาชนควรทราบ

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

ก่อตั้งเป็นชมรมนักอุทกวิทยาไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539 คณะกรรมการก่อตั้ง จำนวน 74 คน มี ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ เป็นประธานกรรมการ และคุณศรีสุพร ศรีสุภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอักษรย่อ “ช.อท.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Hydrologist Association” ตัวย่อ “THAIHYDRA” เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินกิจการด้านวิชาการ อาทิเช่น อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกอุตุนิยมวิทยา การชลประทาน และการเกษตรที่เกี่ยวเนื่อง งานวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลศาสตร์ งานเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจร่วมทั่วไป ร่วมส่งบทความ ในการประชุมวิชาการคณะกรรมการด้านวิชาการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (17th THAICID National Symposium 2024)

March 29th, 2024|

🍀 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจร่วมทั่วไป ร่วมส่งบทความ 💦ในการประชุมวิชาการคณะกรรมการด้านวิชาการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (17th THAICID [...]

การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “รู้ทันสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการจัดการนำ้ให้แม่นยำ-ยั่งยืน 2024”

March 2nd, 2024|

  📣 #ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ขอเชิญ สมาชิกสมาคมฯ และ ผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ [...]

ข้อมูลน้ำ

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

บทความทั้งหมด

บทความของสมาคมนักอุทกวิทยาไทย 

วารสาร

ลิงก์เชื่องโยงภายนอก