คณะที่ปรึกษาสมาคมนักอุทกวิทยาไทย

วาระปี พ.ศ.2560 – 2562

ดร.สุบิน ปิ่นขยัน
ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณปราโมทย์ ไม้กลัด
คุณปราโมทย์ ไม้กลัดที่ปรึกษา
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
ดร.สมศรี อรุณินท์
ดร.สมศรี อรุณินท์ที่ปรึกษา
ข้าราชการบำนาญ
(กรมพัฒนาที่ดิน)
คุณกรณิการ์ ทวีทรัพย์
คุณกรณิการ์ ทวีทรัพย์ที่ปรึกษา
ข้าราชการบำนาญ
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน)
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ที่ปรึกษา
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
● หน่วยงาน ●
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ดร.ทองเปลว กองจันทร์
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมชลประทาน
● หน่วยงาน ●
กรมชลประทาน
คุณปริญญา ยมะสมิต
คุณปริญญา ยมะสมิตที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผู้ว่าการ การประปานครหลวง
● หน่วยงาน ●
การประปานครหลวง
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชาที่ปรึกษาสมาคมฯ
บริษัท ฤทธา จำกัด
คุณชวลิต จันทรรัตน์
คุณชวลิต จันทรรัตน์ที่ปรึกษา
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน).
ดร.สุทัศน์ วีสกุล
ดร.สุทัศน์ วีสกุลที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
● หน่วยงาน ●
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ