ภาพรวมการประชุมกรรมการสมาคมฯ

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ครั้งที่ 6-3/2561

November 2nd, 2018|0 Comments

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 [...]

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ และอุทกวิทยาประยุกต์ ตลอดจนวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศชาติ