ภาพรวมการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

February 24th, 2018|

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และประชุมเสวนาวิชาการ การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ [...]

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ และอุทกวิทยาประยุกต์ ตลอดจนวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศชาติ