เรื่องเด่น

  • นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยกับเป้าหมายที่อยากเห็น

  • คาบรอบปีการอุบัติซ้ำของน้ำหลากและน้ำแห้ง

  • โค้งความถี่เชิงภูมิภาค สำหรับอัตราการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม และน่าน

  • คลองระบายน้ำหลาก ยมน่าน-ปิง-เจ้าพระยา-แม่กลองกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554

  • การศึกษามาตรการป้องกันลดผลกระทบและการพยากรณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • การจำลองสภาพการไหลในพื้นที่ปิดล้อมบางพลัดโดยใช้แบบจำลอง MIKE FLOOD URBAN

  • การศึกษาระดับควบคุม (Rule Curve) เพื่อเพิ่งพลังงานไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแก่งเสือเต้น สปป.ลาว