สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีKWRA 2015 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี