THA 2019 International Conference

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ [...]