เขื่อนภูมิพล:กว่าจะเป็นวันนี้

June 7th, 2019|0 Comments

เนื่องในโอกาสที่เขื่อนภูมิพลครบรอบ ๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย  จัดทำหนังสือ เขื่อนภูมิพล:กว่าจะเป็นวันนี้ *  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ * เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเพื่อเป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและก่อสร้างเขื่อนภูมิพลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ อีกทั้งให้สาธารณชนได้ รับทราบถึงความสำคัญ คุณค่า และคุณประโยชน์ของเขื่อน ที่มีอย่างมากมาย สมาคมฯ จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์จากน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกันรวบรวมและบันทึก เรื่องราวประวัติการดำเนินงานนับแต่เริ่มต้นวางแผนพัฒนา การก่อสร้าง [...]