เครื่องมือการตรวจวัดแผ่นดินไหวกับเขื่อนและตัวอย่างที่ตรวจวัดได้ในประเทศไทย

February 8th, 2024|0 Comments

ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องวัดการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวกับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่ามีความสำคัญและสามารถช่วยในการตรวจสอบอันตรายจากแผ่นดินไหวที่อาจจะส่งผลต่อเขื่อนได้ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องวัดการสั่นสะเทือนและระบบการส่งข้อมูลได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากทำให้ในปัจจุบันเครื่องวัดการสั่นสะเทือนสามารถตรวจและส่งข้อมูลได้ทันที (Real time) ทำให้วิศวกรำูแลเขื่อนสามารถประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงผลตอบสนองในรูปแบบพลศาตร์ของเขื่อนในช่วงก่อนและระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวทำให้วิศวกรสามารถประเมินความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวและพิจารณาการซ่อมแซมที่จำเป็นได้ซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาสำหรับในการนำไปใช้การออกแบบเขื่อนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์ค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เช่น ค่าความเร่งสูงสุด (Peak ground acceleration, PGA) ความเร็ว (Peak ground velocity, PGV) และการกระจัด (Peak ground displacement, PGD) และค่าสเปกตรัมตอบสนอง (Response acceleration) เพื่อประเมินพฤติกรรมของเขื่อนจากแรงแผ่นดินไหว และ ค่าการสั่นธรรมชาติของเคลื่อนที่โหมดการสั่นต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติของ United [...]

เขื่อนภูมิพล:กว่าจะเป็นวันนี้

June 7th, 2019|0 Comments

เนื่องในโอกาสที่เขื่อนภูมิพลครบรอบ ๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย  จัดทำหนังสือ เขื่อนภูมิพล:กว่าจะเป็นวันนี้ *  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ * เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเพื่อเป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและก่อสร้างเขื่อนภูมิพลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ อีกทั้งให้สาธารณชนได้ รับทราบถึงความสำคัญ คุณค่า และคุณประโยชน์ของเขื่อน ที่มีอย่างมากมาย สมาคมฯ จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์จากน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกันรวบรวมและบันทึก เรื่องราวประวัติการดำเนินงานนับแต่เริ่มต้นวางแผนพัฒนา การก่อสร้าง [...]