สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

ก่อตั้งเป็นชมรมนักอุทกวิทยาไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2539 คณะกรรมการก่อตั้ง จำนวน 74 คน มี ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ เป็นประธานกรรมการ และคุณศรีสุพร ศรีสุภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอักษรย่อ “ช.อท.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Hydrologist Association” ตัวย่อ “THAIHYDRA” เป็นองค์กรไม่ แสวงหากำไรดำเนินกิจการด้านวิชาการ อาทิเช่น อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกอุตุนิยมวิทยา การชลประทาน และการเกษตรที่เกี่ยวเนื่อง งานวิศวกรรมแหล่งน้ำและชลศาสตร์ งานเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติ

ชมรมนักอุทกวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2539 โดยนายเล็ก จินดาสงวน อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งได้ชักชวน นายบุญชอบ กาญจนลักษณ์ อดีตนักอุทกวิทยาอาวุโสธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา,  นายบุญรอด บิณฑสันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วยผู้ที่ทำงานด้านอุทกนิยมวิทยาท่านอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อรวบรวมผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และสนใจที่จะช่วยกันพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับน้ำและที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้สมาชิก สถาบัน และ สถานศึกษา รวมทั้งองค์กร บริษัท และผู้สนใจทั่วไป  นำไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศ

ต่อมาชมรมนักอุทกวิทยาได้จัดตั้งให้เป็น “สมาคมนักอุทกวิทยาไทย” ตามมติคณะกรรมการบริหารชมรมนักอุทกวิทยา เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรนิติบุคคล ในการดำเนินกิจกรรมด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิชาการสาขาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งให้สามารถแข่งขันกับนักอุทกวิทยาในระดับนานาชาติได้ ชมรมนักอุทกวิทยา ได้รับการจัดตั้งเป็นสมาคมนักอุทกวิทยาไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ทะเบียนเลขที่ จ.4750/2552 โดยมีสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จึงถือได้ว่า สมาคมนักอุทกวิทยาไทยได้ก่อกำเนิดมาจากชมรมนักอุทกวิทยาโดยแท้จริง สมาคมนักอุทกวิทยาไทย เป็นเวทีของผู้เคยปฏิบัติ ผู้มีความรู้ ความชำนาญและผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาและที่เกี่ยวข้อง มาพบปะแลกเปลี่ยนเพิ่มทักษะและเทคโนโลยี วิทยาการด้านอุทกวิทยา และที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ช่วยพัฒนาทรัพยากรน้ำให้เป็นเอกภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ประเทศชาติ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ต้องการให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาท และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมให้มีความก้าวหน้า และมีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายให้เกิดประโยชน์กับสังคมเพิ่มมากขึ้น

อ้างอิง

 • คำนิยม 72 ปี คุณเล็ก จินดาสงวน / ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
  หน้า 4 -6 หนังสือที่ระลึกวันเกิดครบรอบ 72 ปี 25 กรกฎาคม 2546
 • สารจากกรรมการและเลขาธิการ / นายวีระ วงศ์แสงนาค
  หน้า 6 วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2552
 • ถ้อยแถลงจากประธานชมรม/ ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
  หน้า 4 วารสารชมรมนักอุทกวิทยา ประจำปี 2539
 • สารจากนายกสมาคม / ศ. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
  หน้า 5 วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2552