ภาพรวมภารกิจของสมาคมฯ

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ครั้งที่ 6-3/2561

November 2nd, 2018|

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

February 24th, 2018|

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และประชุมเสวนาวิชาการ การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

February 27th, 2016|

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการเกษตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

February 28th, 2015|

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมเสวนาวิชาการ เขื่อนภูมิพล: กว่าจะเป็นวันนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ [...]

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ และอุทกวิทยาประยุกต์ ตลอดจนวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศชาติ