คณะกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทย

วาระปี พ.ศ.2562 – 2564

คุณชลิต ดำรงศักดิ์
คุณชลิต ดำรงศักดิ์นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
นายวีระ วงศ์แสงนาค
นายวีระ วงศ์แสงนาคอุปนายก
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
รศ. ดร.วีระพล แต้สมบัติ
รศ. ดร.วีระพล แต้สมบัติอุปนายก
บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณศรีสุพร ศรีสุภาพ
คุณศรีสุพร ศรีสุภาพกรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
คุณนพคุณ โสมสิน
คุณนพคุณ โสมสินกรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
คุณสมคิด บัวเพ็ง
คุณสมคิด บัวเพ็งกรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)
คุณปรีชา เศขรฤทธิ์
คุณปรีชา เศขรฤทธิ์กรรมการ
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์กรรมการ
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล
คุณนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล กรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
(กรมทรัพยากรน้ำ)
ดร.ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์
ดร.ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์กรรมการ
บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
คุณธนรัชต์ ภุมมะกสิกร
คุณธนรัชต์ ภุมมะกสิกรกรรมการ
อดีต ผู้ช่วย ผู้ว่าการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คุณธาดา สุขะปุณพันธุ์
คุณธาดา สุขะปุณพันธุ์กรรมการ
ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
● หน่วยงาน ●
กรมชลประทาน
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืนกรรมการ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
คุณชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
คุณชัยยะ พึ่งโพธิ์สภกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
● หน่วยงาน ●
กรมชลประทาน
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์กรรมการ
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ภานุวัฒน์ ปิ่นทอง
ดร.ภานุวัฒน์ ปิ่นทองกรรมการ
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์กรรมการ
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประสิทธิ์ ผลวิไล
คุณประสิทธิ์ ผลวิไลกรรมการและปฏิคม
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
รศ.ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ
รศ.ดร.สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญกรรมการและประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คุณสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล
คุณสมเกียรติ กิจสุวรรณกุลกรรมการและเหรัญญิก
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณชัยวัฒน์ ผลพิรุฬห์
คุณชัยวัฒน์ ผลพิรุฬห์กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ
บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด
ดร.เกษม ปิ่นทอง
ดร.เกษม ปิ่นทองกรรมการและนายทะเบียน
บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี่ จำกัด
คุณสัญญา แสงพุ่มพงษ์
คุณสัญญา แสงพุ่มพงษ์กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ
● หน่วยงาน ●
กรมชลประทาน
คุณบุญชอบ หอมเกษร
คุณบุญชอบ หอมเกษรกรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
คุณจรูญ พจน์สุนทร
คุณจรูญ พจน์สุนทรกรรมการ
ข้าราชการบำนาญ
(กรมชลประทาน)
คุณทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
คุณทวีศักดิ์ ธนเดโชพลกรรมการ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
● หน่วยงาน ●
กรมชลประทาน
ดร.สมชาย ใบม่วง
ดร.สมชาย ใบม่วงกรรมการ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
● หน่วยงาน ●
กรมอุตุนิยมวิทยา
ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร
ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตรกรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
● หน่วยงาน ●
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
คุณวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร
คุณวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตรกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง
● หน่วยงาน ●
การประปานครหลวง.
คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์
คุณอิสรา ประภาสวัสดิ์กรรมการ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด