• เป็นศูนย์รวมผู้มีความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาและงานที่เกี่ยวข้อง

  • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ และอุทกวิทยาประยุกต์ ตลอดจนวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศชาติ

  • จัดทำกิจกรรมด้านอุทกวิทยา และเทคโนโลยีอุทก เพื่อเป็นการสร้างเสริม และพัฒนาสมาชิก “ส.อท.” ให้มีทักษะและความรู้ด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
    ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถแข่งขันกับนักอุทกวิทยาในระดับนานาชาติได้

  • รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก

  • ส่งเสริมจรรยาบรรณ รักษา ปกป้อง คุ้มครอง วิชาชีพอุทกวิทยาและเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกเพื่อสามารถประกอบวิชาชีพอุทกวิทยาและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มสติปัญญา และมีเกียรติภูมิ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง