“คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

(THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs)

กำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง