คณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาล่องลำน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมัยท่าน ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ  ได้ ดำเนินงานมาใกล้ครบวาระคณะกรรมการ 2 ปี ประมาณเดือนเมษายน 2558 โดยได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดียิ่งจากทุกท่าน ดังนั้น ท่านนำยกสมำคมฯ และ เลขาธิการสมาคมฯ (คุณปรีชา เศขรฤทธิ์) จึงได้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาสภาพลำน้ำ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ปรึกษา กรรมกำร และ อนุกรรมการทุกท่าน ที่ได้ กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือ และ สนับสนุนกิจกำรของสมาคมฯ เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด การจัดทัศนศึกษา ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ 30 ท่าน

ไฟล์รายงานทัศนศึกษา ในรูปแบบนามสกุล .pdf