การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia”

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia” ซึ่งสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ (SwissÔtel Le Concorde) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 คน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้ จัดโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อันได้แก่ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย (Thai Hydrologist Association; THA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้กำหนดนโยบาย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน ทั้งผลงานจากการวิจัย มุมมองและประสบการณ์ในภัยพิบัติ ในด้านการชลประทานและการจัดการน้ำ ความสนใจพิเศษ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานต่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการชลประทานและการระบายน้ำในฤดูมรสุมของเอเซีย