สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559