สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการเกษตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.