สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ได้ลงนามทำสัญญาบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Korea Water Resources Association (KWRA) จากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับอุทกวิทยาร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน (IEC) กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ