สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2558