พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งชมรม – สมาคมนักอุทกวิทยาไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี