สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561