การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และประชุมเสวนาวิชาการ การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ อาคารหอประชุมและห้องสมุด (อาคารชูชาติ กำภู) กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี