สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. และรับประทานอาหารร่วมกัน

หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ครั้งที่ 6-3/2561

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561