เนื่องในโอกาสที่เขื่อนภูมิพลครบรอบ ๕๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย  จัดทำหนังสือ เขื่อนภูมิพล:กว่าจะเป็นวันนี้

*  วัตถุประสงค์ในการจัดทำ *

เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเพื่อเป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและก่อสร้างเขื่อนภูมิพลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ อีกทั้งให้สาธารณชนได้ รับทราบถึงความสำคัญ คุณค่า และคุณประโยชน์ของเขื่อน ที่มีอย่างมากมาย สมาคมฯ จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์จากน้ำ ได้แก่ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกันรวบรวมและบันทึก เรื่องราวประวัติการดำเนินงานนับแต่เริ่มต้นวางแผนพัฒนา การก่อสร้าง จนกระทั่งถึงขั้นการเปิดใช้งาน และการบริหารจัดการ หนังสือ “เขื่อนภูมิพล : กว่าจะเป็นวันนี้” ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จะนำไปมอบให้แก่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านน้ำ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้อ่านได้รำลึกถึงปูชนียบุคคลที่ได้ร่วมกันพัฒนาก่อสร้าง “เขื่อนภูมิพล” อันก่อให้เกิดประโยชน์ มากมายมหาศาลแก่คนรุ่นหลังจนถึงปัจจุบันตลอดมา

  • ไฟล์หนังสือ “เขื่อนภูมิพล:กว่าจะเป็นวันนี้” พ.ศ.๒๕๖๒ ลิขสิทธิ์ผู้จัดทำ © สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

  • View Fullscreen

  • ไฟล์ ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗

  • View Fullscreen
    [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]