ประชุมนานาชาติ

Home/ข่าวและกิจกรรม/ประชุมนานาชาติ

ประชุมนานาชาติ

THA 2019 International Conference

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ [...]

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017 เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 [...]

THA 2017 International Conference on “Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water – Energy – Food Nexus”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนักอุทกวิทยาไทย [...]

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2015

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีKWRA 2015 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี [...]

THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia”

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 International Conference on "Climate Change and Water [...]

Go to Top