สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017 เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 ณ K-Water เมือง Deajeon ประเทศเกาหลีใต้