ภารกิจสมาคมฯ

Home/ภารกิจสมาคมฯ

ภารกิจสมาคมฯ

ชี้ชะตาสถานการณ์นํ้า ประเทศไทย 2024 ในภาวะภูมิอากาศแปรปรวน

Facebook: Thai Hydra - สมาคมนักอุทกวิทยาไทย >> อ่านเพิ่มเติม << [...]

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย

 

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ครั้งที่ 6-3/2561

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบคลังข้อมูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) วันอังคารที่ [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และประชุมเสวนาวิชาการ การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 [...]

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017 เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการเกษตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 [...]

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2015

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีKWRA 2015 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมเสวนาวิชาการ เขื่อนภูมิพล: กว่าจะเป็นวันนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ [...]

Go to Top